Homeopathie is een geneeswijze, die gericht is op het stimuleren van het zelfregulerend en genezend vermogen van ons lichaam, onze energie en onze psyché. Het is een geneeswijze voor iedereen, omdat elk mens uniek is en deze geneeswijze een persoonlijke benadering heeft. Vanuit deze geneeswijze kijken wij naar die unieke mens met zijn of haar lichamelijke- of psychische klacht.
Door naar ieders persoonlijke verhaal te luisteren en zo de klacht of het probleem te leren begrijpen, is het mogelijk om de remedie zo persoonlijk mogelijk voor te schrijven.

Klassieke homeopathie is een geneeswijze die autonoom is en vele verschillende klachten kan begeleiden en behandelen, zowel in een acute als in een chronische situatie. Ze heeft haar eigen methode om een diagnose vast te stellen, tevens haar eigen fundamenten, uitgangspunten en behandelwijze, die de principes vormen van deze geneeswijze. Het is een empirische geneeswijze.

D.w.z. dat deze geneeswijze gebaseerd is op waarneming en ervaring.

In de klassieke homeopathie werk ik met de levenskracht (dynamus) van het kind, de volwassene of het dier. Wij allen bezitten een bepaalde energetische kracht, een vitaliteit die ons in balans houdt gedurende ons leven. Is er een verstoring of disbalans van deze vitaliteit, dan benoemen wij dit als ziek-zijn. Die disbalans komt uit onszelf of ontstaat door externe factoren. Er wordt gewerkt vanuit de milieu-theorie, dus niet vanuit de bacterie/virustheorie. De bacteriën en virussen zijn niet de oorzaak van het ziek-zijn. Zij kunnen wel een aanleiding of gevolg zijn. Allereerst vindt er een disbalans plaats in ons eigen interne milieu, onze dynamus. Daarna kan een verstoring ontstaan van het natuurlijke, gezonde bacteriële evenwicht of word je vatbaarder voor virussen.

Deze dynamus is meer dan onze vitaliteit. Het is ook onze geneeskracht. Een wonderlijke samenwerking tussen verschillende regelsystemen. Dag en nacht werken onze psyché, hormoonsysteem, zenuwstelsel en immuunsysteem samen door zich met elkaar te verbinden en te communiceren. Als mens zijn wij niet op te delen. Daarom is klassieke homeopathie een holistische geneeswijze. Onze ziel, psyché, energie en lichaam zijn met elkaar verbonden. Zo zijn wij in totaliteit die unieke mens.

KORTE GESCHIEDENIS

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts, apotheker wetenschapper, botanicus en scheikundige Samuel Friedrich Christian Hahnemann (1755-1843). Hij introduceerde voor het eerst de naam “homeopathie”, afgeleid van de Griekse woorden “homoios”(gelijksoortig) en “pathos”(lijden). In 1796 formuleerde hij het gelijksoortigheidsprincipe: de similiawet. Naast zijn artsenpraktijk was Hahnemann ook actief als vertaler. Hij sprak en kende Latijn, Grieks, Hebreeuws Arabisch, Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Hij nam een vooraanstaande plaats in de Duitse medische wereld in. Door zijn vele vertalingen van medische dossiers en herziening van het Duitse pharmacopee, het handboek van apothekers, werd het Hahnemann steeds duidelijker, dat de toegediende medicijnen geen werkelijke heling gaven, maar controle waren van het symptomenbeeld. Hahnemann verzet zich in die tijd heftig tegen de behandelmethodes met als basis aderlatingen, trepanatie, waarbij door een schedelboring of bepaalde operatietechniek de schedel wordt geopend en het gebruik van bloedzuigers.

De homeopathische geneeswijze is veel ouder en wordt ongeveer 1200 voor Christus al in tempels toegepast door Egyptenaren. De Griekse arts en natuurfilosoof Empedokles, die leefde in de 5e eeuw voor Christus, was bekend met het gegeven: het gelijke met het gelijksoortige genezen.

De Griekse geleerde Hippocrates (460-359 voor Chr.) gebruikte ook het similia-principe:”similia similibus curentur”. De Zwitserse arts-alchemist Paracelsus (1493-1541)onderkende eveneens, dat ziekteverschijnselen door een vergiftiging met een kleine hoeveelheid van het gelijke vergif konden verdwijnen. Paracelsus gebruikte zijn verworven kennis door mineralen en planten-extracten in de geneeskunde toe te passen.

De homeopathische geneeswijze kan op verschillende manieren worden toegepast. Een homeopathische behandeling is pas een daadwerkelijke homeopathische behandeling wanneer de consultatie en anamnese de remedie met potentiekeuze en de dosering berusten op het gelijksoortigheidsprincipe. Er is dan een gelijksoortigheid van het totale beeld van de klachten op mentaal, psychisch, energetisch en fysiek nivo. Een aantal principes zijn belangrijk: het principe van gelijksoortigheid, van verdunningen en de potentiëring.

HET PRINCIPE VAN DE GELIJKSOORTIGHEID

Similia Similibus Curentur : Het gelijke met het gelijksoortige genezen.

Het gelijksoortigheidsprincipe heeft twee pijlers :

 1. De crisis van de genezing
  Als een mens of dier uit balans is en ziek wordt kunnen er klachten (dit zijn symptomen) ontstaan. De symptomen zijn de signalen dat er disfunctie en disharmonie is. Deze symptomen hebben een verhaal en brengen iets tot uitdrukking wat aandacht vraagt. Deze uitdrukking is de genezingscrisis en een poging van de mens of het dier om genezen en heling in werking te zetten. Door deze symptomen niet te onderdrukken maar als sleutels te gebruiken om de passende remedie voor te schrijven, stimuleert de klassieke homeopathie tot een van binnenuit duurzame genezing.
 2. De gelijksoortige ziekten
  Samuel Hahnemann heeft het homeopathisch principe structureel in een theoretisch en praktisch systeem samengevat. Dit heeft hij beschreven in twee belangrijke boeken: Het Organon en De Chronische ziekten. Hierin beschrijft hij ook dat er zich sterkere en zwakkere ziektes kunnen manifesteren. De gelijksoortige ziekten zijn de vormen van ziek-zijn, die zich steeds op een zelfde manier uitdrukken. De locatie van het uitdrukken ligt dan in een ander orgaan/orgaansysteem. Een voorbeeld hiervan zijn waterpokken, koortsuitslag en gordelroos. Wanneer iemand een bepaalde ziekte in het symptomenbeeld laat zien en een gelijksoortige sterkere ziekte komt hier overheen, dan zal de zwakkere ziekte samen met de laatst ontstane sterkere ziekte verdwijnen.

Vanuit dit gegeven schrijf ik als klassiek homeopate een remedie voor, die gelijksoortig is aan het klachtenbeeld wat de mens of het dier laat zien.

Het principe van verdunningen en potentiëring

Dit principe heeft als basis het dematerialiseren van de stof. Gematerialiseerde energie is aanwezig in alles wat wij om ons heen zien en bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Het proces omkeerbaar maken is mogelijk door van de materie weer energie te maken. Dit kan door te verdunnen en te potentiëren in water. Door het blijven splitsen van materie blijft er geen zichtbare, meet-of weegbare stof meer over. Veel van deze energie of informatie kunnen wij (nog) niet met onze zintuigen of geavanceerde apparatuur waarnemen.

In het homeopathische procedé worden onderstaande natuurlijke materialen vervaardigd tot een remedie.

 • planten
 • mineralen
 • dierlijke produkten
 • de melken van verschillende zoogdieren
 • de electro-magnetische vervaardigde remedies, zoals zon en maan
 • remedies vervaardigd van de produkten van ziekte-uitscheidingen
 • remedies vervaardigd van de preperatie van gezond weefsel

De uniekheid, aard, energie en geneeskrachtige werking blijven bestaan en worden overgedragen als de korrel in water wordt opgelost. Door de bereidingswijze van potentiëren of dynamiseren, waarbij de stof herhaaldelijk en opeenvolgend verdund en geschud wordt, komt er nog meer potentie (dus geneeskracht) vrij, wat overgedragen wordt aan de watermoleculen.

In de klassieke- of oorspronkelijke homeopathie wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Bij het zoeken naar de passende remedie wordt niet alleen gekeken naar de klacht(en), maar ook naar lichamelijke, mentale, psychisch en energetische kenmerken van de persoon. De remedie die gekozen wordt dient te passen bij de gehele mens. Men spreekt dan van de constitutionele remedie. Het vinden van de oorzaak, de causa van het uit balans-zijn is van groot belang. Het voorschrijven van een gelijksoortig, enkelvoudige remedie die is gekozen op de totaliteit van de symptomen en de keuze van de potentie, is afgestemd op de energie van degene in kwestie.
In de klinische homeopathie worden de remedies alleen op basis van de klacht(en) gekozen. De persoon en de totaliteit van de klachten worden niet geïntegreerd. Het gelijksoortigheidsprincipe, de aangepaste potentiekeuze en dosering worden eigenlijk niet gebruikt. Er wordt vaak gewerkt met complexremedies. Hierin zitten meerdere werkzame homeopathische remedies bij elkaar in druppels of tabletten. Er worden soms ook enkelvoudige remedies gegeven. De oorzakelijkheid van het ziek-zijn is niet aan de orde. De complexe homeopathie gebruikt het gelijksoortigheidsprincipe niet. Het voorschrift wordt niet gedaan op basis van de totaliteit van de klachten en de persoon, echter vanuit het gericht zijn op de klacht zelf. Er worden verschillende homeopathische remedies tegelijk gegeven in druppelvorm in een lage potentie. Vanuit een passende potentiekeuze en dosering wordt niet gewerkt. De oorzaak heeft geen prioriteit.

HET CONSULT

Bij de behandeling van alle klachten zal ik een remedie voorschrijven, die op dat moment zo passend mogelijk voor jou is. Als klassiek homeopate zal ik, naast informatie over jouw klachten, ook veel willen weten over vroegere ziekten en eerdere behandelingen. Ik werk op een persoonsgerichte wijze. Door vragen omtrent jouw mentale, psychisch, energetische en fysieke welbevinden, kan duidelijk worden, waar de oorzaak/aanleiding van jouw klachten ligt. Op grond van dit totaalbeeld zal ik tot een remedievoorschrift komen, die bij jou de kern kan raken en waardoor jij jouw eigen geneeskracht kan genereren en meer balans terug kan brengen in jouw leven. Daarom vergt een homeopathisch consult meestal meer tijd. Het eerste consult duurt meestal 60-75 min. De follow-up ongeveer 30 min.

HET REMEDIEVOORSCHRIFT

De keuze van de homeopathische remedie is heel individueel, gebaseerd op de totaliteit van jouw klachten en symptomen. De remedie werkt als een spiegel en zal tonen hoe, waar en in welke vorm er heling nodig is. Jouw zelf genezend vermogen wordt door de remedie gestimuleerd om in actie te komen. Na de remedie kan de levenskracht en weerstand verbeteren om zo meer in balans te komen. Deze processen vragen de tijd, zodat je kunt loslaten wat voor jou ziek-makend is, zodat je je gezonder en gelukkiger kan gaan voelen. Ziek-zijn kan zo een mogelijkheid bieden de balans in je leven terug te krijgen door andere keuzes te maken en te ontdekken, wat jij nodig hebt om jouw gezondheid te ondersteunen.

Homeopatische remedies worden vaak bereid uit planten. Daarnaast zijn er remedies, die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Uit het basismateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid. Stapsgewijs wordt deze tinctuur verdund en geschud. Dit wordt potentiëren genoemd. Het potentiëren vindt plaats in stappen van 1 op 10 (D-potenties) of 1 op 100 (C-potenties). Naarmate de oertinctuur meer verdund en geschud is, wordt de werking van de remedie sterker en krachtiger. De remedies worden in een veilige dosering en potentie getest op vrijwillige, gezonde proefpersonen. In de homeopathie vinden er dus geen testen op dieren plaats.

Remedies worden genomen uit verschillende natuurrijken zoals :

 • kamille – chamomilla
 • inkt van de inktvis – sepia
 • oesterkalk – calcium carbonicum
 • koffieboon – coffea cruda
 • zeespons – spongia tosta
 • cacaoboon – chocolate
 • levensboom – thuja officinalis
 • diamant – adamas
 • valkruid – arnica montana

De remedie wordt door het mondslijmvlies opgenomen. De opname gebeurt optimaal als het mondslijmvlies schoon is. Minimaal 15 minuten ervoor en erna niets eten of drinken en geen tanden poetsen is dus belangrijk. Na het gebruik van de remedie kan er een kortdurende opvlamming van de huidige klachten of klachten uit het verleden voorkomen: de begin reactie. Deze treedt niet altijd op. Bij een sterke begin reactie is het belangrijk om contact met mij op te nemen, zodat we kunnen uitwisselen. Zo reageert iedereen op zijn eigen manier op de inname van een remedie. De een zal een snelle verbetering merken, terwijl bij de ander de verbetering heel geleidelijk zal verlopen. Deze verbetering is afhankelijk van de ernst van jouw klacht, hoelang de klacht al bestaat en hoe jouw conditie en vitaliteit is. Na de eerste inname zal ik je vragen mij te informeren hoe het met jou gaat. Dit geeft mij de mogelijkheid (wanneer nodig) het basisvoorschrift aan te passen. Na het eerste consult en de follow-up blijven we dus in contact. Ik begeleid zowel acute- als chronische situaties.

 

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

De klachten die ik hieronder benoem zijn slechts een klein deel, waarin de klassieke homeopathie haar helende werking al eeuwen laat zien.

Bij psychische klachten:

 • depressie
 • rusteloosheid
 • angst en paniekaanvallen
 • trauma’s
 • problemen bij rouwverwerking
 • ocs, dwanggedachten- en handelingen
 • ptss

Bij chronische klachten:

 • allergieën (bv. hooikoorts)
 • hoofdpijn en migraine
 • huidproblemen
 • slapeloosheid
 • verkoudheid en ontstekingen
 • reumatische klachten
 • cara-klachten
 • menstruatieklachten
 • vermoeidheid
 • hoge/lage bloeddruk
 • SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
 • auto-immuunziekten
 • ziekte van Lyme en post-Lyme

Bij acute klachten:

 • griep
 • hoge aanhoudende koorts met energie-verlies
 • ongevallen
 • andere vormen van fysiek trauma
 • in zwangerschap en geboorte

BASISVOORWAARDEN VOOR EEN DUURZAME GEZONDHEID

 • uitgebalanceerde (liefst biologische-biologische-dynamische) voeding
 • goede hygiëne
 • voldoende fysieke beweging
 • voldoende slaap
 • goede balans tussen werk en ontspanning
 • goede sociale omstandigheden, d.w.z. veiligheid en erkenning in diverse vormen van menselijke relaties
 • voldoende ontwikkelingsmogelijkheden met de daarbij behorende middelen

DE GOUDEN PRINCIPES IN MIJN PRAKTIJK

 • Ik werk vanuit het holisme
 • Elk mens mag verantwoordelijkheid nemen en vorm geven aan haar of zijn proces van helen en genezen.
 • Het is belangrijk om te begrijpen welke onderlinge relatie er is tussen bepaalde klachten.
 • Ik behandel niet de klacht, maar stem af op wat jij persoonlijk nodig hebt. Er is dus geen standaard behandelplan.
 • Ik wil werken met jouw eigen geneeskracht en vitaliteit.
 • De klassieke homeopathie werkt oorzaak – en gevolg – oplossend (dus geen symptoombestrijding en onderdrukking van klachten).
 • De remedies zijn dierproef-vrij, getest door vrijwillige gezonde proefpersonen en onschadelijk voor de natuur en het milieu.
 • De remedies hebben geen bijwerkingen.
 • Klassieke homeopathie wil geen enkele vorm van ziek-zijn uitsluiten.

Ten behoeve van het eerste consult wil ik je vragen een levensbiografie en ziektegeschiedenis aan mij te mailen. Een handleiding daarvoor kun je hier downloaden.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon