Homeopathie en ……….Be your Own VOICE.

Zaterdag, 13 maart 20201

Lieve Mensen,

De stem in de Homeopathie uitgesproken of gezwegen is van wezenlijk belang. Je STEM dat ben jij, U, ik in wat jij, U of ik vertel(t) of juist niet uitspreek(t).

Juist in de week die gaat komen, waarin de verkiezingen gaan plaatsvinden mag jouw, Uw, mijn STEM er zijn. Hoe en op welke wijze, ja….. luister, voel, onderzoek, bedenk en LEES vooral je eigen Unieke Stem. Varen op je eigen Innerlijke Kompas, te rade gaan met kennis van FEITEN, de wijsheid van het HART en de overstijgende STILTE MET EEN ANTWOORD in de ZIEL zijn de aanreikingen  die ik zou willen benoemen.

Graag deel ik een deel van de lezingen daterend uit 1917-1921 van Rudolf Steiner, want de Antroposofie geeft mij ook de nodige inspiratie.

De diepe, schouwende wijsheid en vooruitziende BLIK van Steiner, mag een lering voor ons allen zijn betreffende verschillende MedeMensen, ook ik hoop daar een bijdrage in te leveren, die nu de FEITEN, het HART en de ZIEL een VOICE willen en durven  geven.

Ik nodig graag iedereen die dit leest uit, om vanaf vandaag tot en met de uitslagen van de Tweede KamerVerkiezingen van woensdag 17 maart, een Licht te laten stralen. Dit Licht kun jezelf vorm geven door een subtiele “shrine” te maken in je huiskamer of andere plek. Je kunt er een lantaarntje, een kaarsje, iets uit de Natuur of een afbeelding die jij mooi vindt op plaatsen. Dat zo al dit LICHT met BewustWording, Verbinding, Moed, Respect, Ontmoeting, Eigenheid, Vrede en veel Liefde als één VOICE in Nederland mag klinken.

Ik wens iedereen veel slimheid en wijs-zijn in deze week toe!

Warme groet,

Lia.

Delen van lezingen van Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie of Geesteswetenschap met de bronvermeldingen. Antroposofie betekent wijsheid omtrent de mens of de wijsheid betreffende de mens (anthropos: mens en sophia: wijsheid). Het is een uitbreiding van het medisch denken en handelen, gebaseerd op en geïnspireerd door het werk van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925).

Rudolf Steiner op 7 oktober 1917 (op het eind van de voordracht) in Dornach, in GA 177: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt.

Zoals eens op het concilie van Constantinopel [in 869-870] de geest werd ‘afgeschaft’, dat wil zeggen, zoals toen tot kerkelijk dogma werd verheven dat de mens alleen uit lichaam en ziel bestaat en dat het ketterij is over een geest te spreken – zo zal men er in een andere vorm naar streven om de ziel af te schaffen, het zielsleven van de mens. En er zal een tijd komen, misschien niet eens in een heel verre toekomst, waarin op een soortgelijk congres als in 1912 heeft plaatsgevonden [dit was een congres in Londen over eugenetica], nog heel wat anders zal worden nagestreefd en nog heel andere tendensen zullen optreden, een tijd waarin men zal zeggen: het is eigenlijk al iets ziekelijks als een mens zelfs maar denkt over een geest en een ziel. Gezond zijn alleen mensen die uitsluitend over het lichaam spreken. Men zal het als een ziektesymptoom beschouwen wanneer een mens zich zo ontwikkelt dat hij op het idee kan komen dat er een geest of een ziel bestaat. En men zal – daar kunt u zeker van zijn – het geschikte geneesmiddel vinden dat men daartegen kan inzetten.

[1] Destijds, in 869, schafte men de geest af. De ziel zal men ‘afschaffen’ door een geneesmiddel. Men zal vanuit een ‘gezonde visie’ een vaccin ontwikkelen waardoor het organisme zodanig wordt beïnvloed – liefst al op jonge leeftijd, liefst meteen bij de geboorte – dat in dit menselijk lichaam niet de gedachte kan opkomen dat er een ziel en een geest bestaat. [/1] Zo scherp zullen twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan. De ene zal zich erin verdiepen hoe begrippen en voorstellingen zodanig kunnen worden ontwikkeld dat ze aan de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de ziel en de geest, recht doen. De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen naar het vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen zo maakt dat dit lichaam door zijn constitutie niet meer over zulke onnozele dingen praat als een ziel en een geest, maar ‘gezond’ spreekt over de krachten die in machines en in chemie heersen, en die vanuit een kosmische gaswolk planeten en zonnen creëren. Dat zal men door lichamelijke maatregelen bewerkstelligen. [2] Men zal aan materialistische medici de taak toebedelen de zielen van de mensen uit te drijven. [/2]

Rudolf Steiner op 27 oktober 1917 (halverweg de voordracht) in Dornach, ook in GA 177: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt.

Steiner komt op het thema terug in de context van de ‘Michaël-situatie’. In het laatste deel van de negentiende eeuw zou volgens Steiner de aartsengel Michaël een einde hebben gemaakt aan het vijfduizendjarige ‘duistere tijdperk’ – in de Indische filosofie bekend als het Kali Joega. Dit deed hij door de Geesten van de Duisternis uit de hemel te verdrijven en de mensheid daarmee een nieuwe toegang tot de spirituele wereld te bieden. De keerzijde van deze gebeurtenis is echter dat de Geesten van de Duisternis sindsdien op aarde leven, temidden van de mensen. Vervolgens zegt Steiner:

De spirituele inzichten zullen onder de mensen wortel schieten. Maar tegelijkertijd zijn de Geesten van de Duisternis nu onder ons, die zijn nu hier. […] En zij zullen hun uiterste best doen om wat zich nu op aarde verbreidt en waardoor de Geesten van het Licht hun rechtmatige werk kunnen doen – om dat in verwarring te brengen, in verkeerde richtingen te sturen. Ik heb al op zo’n verkeerde richting gewezen, een die wel heel cru is. Ik heb u erop gewezen dat de lichamen van de mensen zich nu weliswaar zo kunnen ontwikkelen, dat daarin een bepaalde spiritualiteit kan oplichten, maar dat anderzijds de materialistische denkrichting zich steeds meer zal uitbreiden op instigatie van de Geesten van de Duisternis, en dat deze denkrichting de spirituele ontwikkeling met materiële middelen zal bestrijden. Ik vertelde u dat de Geesten van de Duisternis hun gastheren, de mensen in wie ze hun onderkomen hebben, ertoe zullen inspireren om zelfs een vaccin te ontwikkelen waardoor uit de zielen van de mensen al vanaf hun vroegste jeugd langs lichamelijke weg de neiging tot spiritualiteit zal worden uitgebannen. [3] Zoals tegenwoordig de lichamen worden ingeënt tegen het een en ander, zo zal men in de toekomst kinderen vaccineren met een stof – die beslist ontwikkeld kan worden – waardoor de mensen ervan gevrijwaard zullen zijn die ‘dwaasheden’ van het spirituele leven in hun binnenste te ontwikkelen – dwaasheden uiteraard uit materialistisch oogpunt. [/3]

Rudolf Steiner op 3 juli 1921 (tegen het einde van de voordracht) in Dornach, in GA 205: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist.

Bij de materialisten van de negentiende eeuw was de bewuste kennis van de ziel al zo ver verdwenen, dat men zei: de hersenen scheiden gedachten af zoals de lever gal afscheidt. En inderdaad bestaan er tegenwoordig […] tendensen om iets soortgelijks te verwezenlijken als wat in 869 op het concilie van Constantinopel gebeurde, namelijk te verklaren: de mens bestaat niet uit lichaam en ziel, hij bestaat uit een lichaam, en de ziel is louter iets wat zich vanuit het lichaam ontwikkelt. Het is dus onmogelijk een mens innerlijk, psychisch, op te voeden en te onderwijzen, en daarom moeten we een middel vinden, een materieel middel, waarmee we een mens op een bepaalde leeftijd inenten, dan zal hij door inenting zijn talenten ontwikkelen. Deze tendens bestaat werkelijk. […] Want zoiets is mogelijk; het is niet zo dat dit niet kan. […] [4] De mens zou daardoor buitengewoon intelligent worden, maar zonder daar bewust bij te zijn. Die intelligentie zou automatisch werken. [/4] […] We moeten zulke dingen drastisch duidelijk maken. Als we dat namelijk niet drastisch doen, merkt de huidige mensheid niet naar welke doelen ze toeleeft. [5] Door een dergelijk vaccin zou namelijk bereikt worden dat de verbinding van het etherlichaam [dat is het deel van de mens dat zijn levensprocessen aanstuurt] met het fysieke lichaam losser wordt. Zodra dat gebeurt, ontstaat er een bijzonder levendig samenspel tussen het universum en het etherlichaam, waardoor de mens een automaat zou worden [met andere woorden: waardoor het lichaam zijn eigen gang zou gaan]. Want het fysieke lichaam van de mens moet hier op aarde door de wil worden opgevoed. [/5]

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).